Aydınlatma Metni

QWELL MOBİLYA KİRALAMA VE TEKNOLOJİ HİZMETLERİ A.Ş.

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA

AYDINLATMA METNİ

Qwell Mobilya Kiralama ve Teknoloji Hizmetleri A.Ş.. (‘MOBİLYAKİRALA’’) yürüttüğü faaliyetler kapsamında işlediği kişisel verilerinizi korumak için, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“KVKK”) uygun olarak her türlü teknik ve hukuki tedbiri almaktadır. İlgili kişiler; işlenen kişisel veri kategorilerini, kişisel verilerin işlenmesinin hukuki sebeplerini, üçüncü kişilere aktarımı yapılan verileri ve bu aktarımın amacı ile KVKK kapsamında yer alan haklarına ilişkin ayrıntılı bilgilere aşağıdaki aydınlatma metninden ulaşabilirler.

I. VERİ SORUMLUSU

Veri Sorumlusu      : QWELL MOBİLYA KİRALAMA VE TEKNOLOJİ HİZMETLERİ A.Ş.

Mersis No                : 0632108808900001

İnternet Adresi        : www.mobilyakirala.com.tr

Telefon Numarası   :  0 850 888 32 32

E-Posta Adresi        : iletisim@mobilyakirala.com.tr

Adres                       : Cevizli Mahallesi Zuhal Caddesi No:44 S/0  Maltepe / İstanbul  

 

II. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI

Kişisel verileriniz, MOBİLYAKİRALA tarafından veri sorumlusu sıfatıyla aşağıda yer alan amaçlarla ve kapsamda KVKK’nın 5. ve 6. maddelerine uygun olacak şekilde işlenmektedir

www.mobilyakirala.com.tr sitesi üzerinden veya bu şirket ile karşılıklı olarak kiralama ya da satın alma yapmak ve MOBİLYAKİRALA tarafından verilen hizmetlerden faydalandırmak amacıyla,

Mevzuat ve alt düzenlemeleri gereği yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla,

Kimlik ve kredi risk durumunu belirlemek için sorgulama yapmak ve teyidi ile Findeks ve Kimlik Paylaşım Sistemi’nde gerekli sorgulamaları yapmak amacıyla ve sözleşmenin tarafını belirlemek amacıyla,

MOBİLYAKİRALA’dan alınan hizmetin ifası ve ürünlerin teslimini sağlamak amacıyla,

Anlaşmalı kurumlarımız ve çözüm ortaklarımız tarafından sizlere öneri sunabilmek, hizmetlerimizle ilgili bilgilendirebilmek amacıyla,

MOBİLYAKİRALA’nın bağlı olduğu şirketin ve grup şirketlerinin diğer tüm markalarının  hizmetleri ile alakalı ya da genel veya özel reklam, promosyon gibi amaçlarla ticari elektronik ileti gönderilmesi, sms gönderilmesi, telefonla arama yapılması ve yine bu amaçlarla sınırlı olmak üzere analiz edilmesi amaçlarıyla,

İMOBİLYAKİRALA’nın taraf olduğu sözleşmelerin MOBİLYAKİRALA tarafından eksiksiz ifası ve bu sözleşmelerde karşı tarafların sözleşmeleri eksiksiz ifa ettiklerinin kontrolü amacıyla, hukuki işlerinin takibi ve yürütülmesi amacıyla,

MOBİLYAKİRALA’nın operasyonunun güvenliğinin temini amacıyla,

Talep ve şikayetlerin takibi amacıyla,

MOBİLYAKİRALA’nın kurumsal yazışmalarının yapılması amacıyla, gerektiğinde yetkili kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi amacıyla,

MOBİLYAKİRALA ile ticari ilişki içerisinde olan gerçek/tüzel kişilerin hukuki güvenliğinin sağlanması amacıyla,

Hizmet standartlarımızı yükseltmek ve geliştirmek amacıyla,

Gerektiğinde acil durum yönetimi süreçlerinin yürütülmesi amacıyla,

Ürün ve hizmetlerimizi iyileştirmek, geliştirmek, çeşitlendirmek ve ticari ilişki içerisinde olduğumuz gerçek/tüzel kişilere alternatifler sunabilmek amacıyla,

MOBİLYAKİRALA tarafından iletişim ve iş birliğinin sağlanması, koordinasyonun temini, ortak iş alanlarının yürütülmesi, müşterilerimizin ve çalışanlarımızın ihtiyaçlarının belirlenmesi, sözleşme ile ilgili yükümlü olunan edimlerin yerine getirilmesi, reklam ve pazarlama faaliyetinin sürdürülmesi, müşteri takibinin sağlanması, iş güvenliği ve iş sürekliliğinin temini amacıyla,

Ticari iş stratejilerimizin belirlenmesi ve uygulanması amacıyla, iletişim ve iş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi amacıyla,

Mevzuattaki kanunlar uyarınca, MOBİLYAKİRALA tarafından düzenlenmesi gereken ticari defterleri, faturaları, banka çek ve bordroları, düzenleyebilmek, finans ve muhasebe işlemlerini gerçekleştirmek, saklama ve arşiv faaliyetlerini sağlamak amacıyla,

Çalışan adaylarının işe alım süreçlerinin değerlendirilmesi, çalışanların özlük dosyalarının oluşturulması ve MOBİLYAKİRALA’nın insan kaynakları politikalarının sürdürülmesi, eğitim faaliyetlerinin ve görevlendirme faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla,

MOBİLYAKİRALA tarafından kiralanan/satılan ürünlerin, gerektiği durumda nakliye işlemlerinin yapılması amacıyla, kargo veya nakliye firmalarına iletmek amacıyla,

MOBİLYAKİRALA’nın yönetim faaliyetlerini yürütmesi amacıyla,

Qwell üyelik sözleşmesinin onaylamansı  ve ya mobilyakirala ile kiralama ilişkisine başlanması, kira sözleşmesi imzalanması, ile Site Üyeliği kapsamında oluşturulan genel veya özel kişiselleştirilmiş kampanyalar, avantajlar, promosyonlar, reklamlar, bilgilendirmeler, pazarlama faaliyetleri ile ticari iletişim faaliyetlerinde (SMS, e-posta, arama vb.) bulunulabilmesi, ürün ve hizmetlerimizle ilgili müşteri memnuniyetine yönelik anketlerin, kampanya, yarışma, çekiliş, davet, açılış ve diğer etkinliklere ilişkin davetlerimizin iletilmesi amaçlarıyla kimlik (ad soyad) ve iletişim (telefon numarası, e-posta adresi),işlenmektedir. Qwell, Qwell bağlı ve grup şirketler ile ve Qwell markası, Qwell’e ait markalar, Mobilyakirala, istersenkirala, qwellevent markaları altında hizmet veren ve iştiraki olan tüm şirketler tarafından kendisine ürün ve hizmet tanıtımları, reklamlar, kampanyalar, avantajlar, anketler ve diğer müşteri memnuniyeti uygulamaları sunulmasına ve bu kapsamda pazarlama analiz çalışmaları yapılması kapsamında Kimlik, İletişim bilgileri, Adres gibi bilgileri işlenmektedir.

Bunlarla birlikte gerekli kalite ve standart denetimlerimizi yapabilmek ya da kanun ve yönetmelikler ile belirlenmiş sair yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi gibi amaçlar üzerine işlenebilmektedir.

Kişisel Verileriniz, Veri Sorumlusu sıfatıyla MOBİLYAKİRALA tarafından, aşağıdaki hallerde ayrıca bir açık rızanız aranmaksızın işlenebilecektir:

a) Kanunlarda açıkça öngörülmesi;

b) Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması.

c) Sözleşmenin ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.

ç) Veri sorumlusu olarak hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirebilmesi için zorunlu olması;

d) İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması.

e) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,

f) İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması, şartlarından herhangi birisine dayanarak, aşağıda belirteceğimiz amaçlarla kullanılabilecektir.

III. KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI

İşlediğimiz kişisel veriler yukarıdaki amaçlar çerçevesinde, KVKK’nın 8. ve 9. maddeleri dikkate alınarak:

Gerektiğinde Kimlik ve kredi risk durumunu belirlemek için sorgulama yapmak ve teyidi ile Findeks ve Kimlik Paylaşım Sistemi’nde gerekli sorgulamaları yapmak amacıyla bu kurumlara,

Ticari faaliyetlerimizin yerine getirilebilmesi ve sürekliliğin sağlanabilmesi amacıyla, gerektiğinde sınırlı olarak iş ortaklarımıza,

Nakliye işlemlerinin yerine getirilebilmesi için gerektiğinde sınırlı olarak ilgili iş ortaklarına,

Gerektiğinde ürünlerin kurulumu ve montajı için sınırlı olarak ilgili iş ortaklarına,

Kanunlarda öngörülen yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve güvenliğin sağlanması amacıyla gerektiğinde başta SGK olmak üzere ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına,

MOBİLYAKİRALA bünyesinde istihdam edilen kişilerin sosyal ve mali haklarının karşılanmasını sağlamak amacıyla başta bankalar olmak üzere sınırlı olarak ve gerektiğinde diğer özel ve kamu tüzel kişiliklerine,

İlgili kamu kurum ve kuruluşlarının talepleri doğrultusunda ve talep amaçlarıyla sınırlı olarak hukuken yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına ve yargı organlarına, yetkili kişilere,

Şirketimizin kullandığı işletim sistemleri ve bilgisayar programlarının veri tabanlarının oluşturulması, program işlerliğinin sağlanması ve programın bakım ve onarımın yapılabilmesi amacıyla gerektiğinde yazılım firmalarına ve teknoloji şirketlerine,

Gerektiğinde Bulut servis hizmeti aldığımız, bulut teknolojisi hizmeti veren yurtiçinde ve yurtdışında kurulu teknoloji şirketlerine,

İş sağlığı ve güvenliği önlemleri kapsamında çalışanların sağlık bilgilerinin sağlıklı bir iş ortamında çalışabilmeleri amacıyla ve ilgili yükümlülükleri yerine getirmek amacıyla.

Mobilyakirala üyelik işlemlerini yürütebilmek ve www.mobilyakirala.com.tr adresinde yer alan hizmetleri sunabilmek için dünyanın çeşitli yerlerinde sunucuları bulunan servis sağlayıcılar ile çalışmaktadır. Qwell’in iş faaliyetlerini yerine getirirken bazı kullandığı bulut hizmetleri altyapısı ve sunucuları yurt dışında bulunmaktadır. Üye olmanız halinde, tarafınıza ait kişisel verilerin Qwell adına sunucuları yurt dışında bulunan veri işleyenler tarafından işlenmesi söz konusudur. Qwell yukarıda belirtilen kişisel verilerinizi, sunucuları yurt dışında bulunan teknoloji alanındaki hizmet sağlayıcıları ve altyapı tedarikçileri vasıtasıyla; üyelik işlemlerinin yürütülmesi, www.mobilyakirala.com.tr adlı internet sitesi ve/veya mobil uygulamasında yer alan hizmetlerin sunulabilmesi, saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla ve otomatik yollarla yurt dışına aktarılabilecektir.

IV. KİŞİSEL VERİ TOPLAMANIN YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel verileriniz MOBİLYAKİRALA tarafından, beyan, başvuru formları, internet sitesinden doldurulan formlar ,internet sitesine eklenen belgeler, kiralama  ve satınalma işlemleri için sunulan belgeler, iş ortaklarımızdan gelen teslimat  ve nakliye formları, çalışanlardan özlük dosyası oluşturmak üzere istenen belgeler, iş ortağı kurum ve kuruluşlar, resmi kurumlar, muhtelif sözleşmeler, her türlü bilgi formları, iş başvuru formları, telefon ile sözlü, yazılı veya elektronik kanallar aracılığı ile açık rızanız ya da kanunda öngörülen kişisel veri işleme şartları kapsamında toplanmaktadır.

Bu bilgiler, ticari ve idari faaliyetlerimizin, yasalar çerçevesinde sunulabilmesi ve bu kapsamda MOBİLYAKİRALA hizmetlerini yürütebilmesi, ticari hayatını sürdürebilmesi ve yasalardan doğan mesuliyetlerini eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi amaçlarıyla edinilir.

V. İLGİLİ KİŞİNİN KVKK KAPSAMINDA HAKLARI

MOBİLYAKİRALA bünyesinde kişisel verisi işlenen gerçek kişiler KVKK’nın 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahiptirler (İlgili talebin Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de yer alan şartlara uygun olması gerektiğini hatırlatmak isteriz.):

Kişisel verisinin işlenip işlenmediğini öğrenme,

Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı veya aktarılacağı üçüncü kişileri, alıcıları ve alıcı kategorilerini,

Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme

KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ya da söz konusu işleme faaliyetinin durdurulmasını ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

İlgili kişiler bu haklara ilişkin taleplerini;

1-     Veri Sorumlusu olarak Qwell Mobilya Kiralama ve Teknoloji Hizmetleri A.Ş Cevizli Mahallesi Zuhal Caddesi Ritim İstanbul Sitesi  No:44 S/0 Maltepe/İstanbul adresine noter yoluyla çekilecek ihtarname ile veya kimlik ibrazıyla şirketimize yapılacak şahsen yazılı başvuru ile iletebilirler.

2-     iletisim@mobilyakirala.com.tr adresine e- posta vasıtasıyla iletebilirler.

3-     Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından farklı bir yöntem belirlenmesi halinde bu yöntem ile de başvuru yapılabilir.

4-     İlgili kişinin talepleri en kısa sürede ve nihayetinde en geç otuz (30) gün içerisinde ücretsiz olarak değerlendirilip karara bağlanır. Değerlendirme ve karar verme işleminin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi durumunda Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de belirlenmiş olan tarifedeki ücret esas alınır.

MOBİLYAKİRALA işbu Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Açıklama metnini yürürlükteki mevzuatta yapılabilecek değişiklikler çerçevesinde her zaman güncelleme hakkını saklı tutar.